Geborgde werkwijze alcoholwet

6 juli 2022

 

Het is voor Melgers Wijn & Dranken van groot belang dat alcohol op een verantwoorde manier wordt verkocht, ook online. Melgers Wijn & Dranken wil namelijk absoluut geen alcohol verkopen aan jongeren onder de achttien jaar.

 

In dit document, de geborgde werkwijze, wordt omschreven hoe wij invulling geven aan verantwoorde verkoop op afstand. Met andere woorden, hoe de leeftijdgrens bij Melgers Wijn & Dranken wordt geborgd vanaf het moment van bestellen (telefonisch of online) tot en met het moment van levering. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde (of bij een distributiepunt) en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

 

Dit document is altijd actueel. Dit betekent dat het document wordt geactualiseerd bij iedere wijziging van de situatie en jaarlijks wordt herzien. Het document bevat een omschrijving van:

 

  1. Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)

 

  1. Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)

 

  1. Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)

 

Externe partij: DPD
Bij bezorging door externe partijen wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of de vereiste leeftijdscheck wordt nageleefd.

 

Meer weten over verantwoord alcoholgebruik?

 

nix18.nl
STIVA.nl